Warunki Świadczonych Usług

Nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych warunków. Odpowiemy natychmiast za pośrednictwem czatu lub poczty elektronicznej. Zachęcamy do skontaktowania się z nami, jeśli chciałbyś współpracować z nami na warunkach innych niż wymienione poniżej. Jesteśmy gotowi porozmawiać o szczególnych potrzebach naszych klientów i jesteśmy gotowi skonfigurować nasze usługi zgodnie z Państwa potrzebami.

§ 1. Wprowadzenie

Cooperation with us and using our services is tantamount to concluding a Contract with us
(see provisions of § 3), under the conditions set out in this ToS. The contract is concluded electronically, upon the creation of an account on the User.com Website by performing the activities described in detail on this Website. Therefore, the terms 'Agreement', 'General Terms of Service', Terms of Service and ToS will be equivalent. Contact between us will take place via the details you provided, and our current ones will always be available on our website. "With us", that is: User.com Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warsaw, NIP: 5272791969, REGON: 366211058, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register under the number KRS 0000654981, with share capital of 6,300 PLN, represented by Grzegorz Andrzej Warzecha - President of the Management Board, hereinafter referred to as the "Service Provider" or "User.com". For the purposes of this Agreement, you will be called a "Customer". Each of the parties will be referred to as the "the Party", and jointly "the Parties".

Przeczytaj uważnie niniejszy Regulamin, w tym dokumenty zawarte pod hiperłączami, ponieważ stanowią one integralną część Regulaminu.

W każdej chwili możesz obejrzeć najnowszą wersję Regulaminu. W związku z tym należy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do Regulaminu poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie. W Państwa interesie, a zarazem obowiązku, jest regularne sprawdzanie, czy nie zostały wprowadzone żadne zmiany. Korzystając z tej strony internetowej i stałego dostępu do niej, akceptują Państwo wszystkie zmiany.

Korzystając z naszych usług, potwierdzają Państwo, że osiągnęli Państwo wiek pełnoletni w rozumieniu przepisów prawa danego kraju lub regionu. Jeśli Twój wiek Ci na to pozwala (co jest uwarunkowane prawnie), możesz zezwolić na korzystanie z serwisu osobom nieletnim, które są pod Twoją bezpośrednią ochroną.

Musisz wiedzieć, że twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Główne zasady, którymi się kierujemy w tym względzie to tutaj.

§ 2. Definicje

 1. Platforma User.com lub Produkt/Usługa - to rozwiązanie typu Marketing Automation i Lead Management. Produkt udostępniony licencjobiorcy przez User.com na podstawie licencji w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa).
 2. Plan subskrypcji - zawiera warunki dotyczące praw Klienta do korzystania z platformy User.com
 3. Aktywny użytkownik - użytkownik odwiedzający stronę, na której został zainstalowany widżet User.com
 4. Kontakt - użytkownik odwiedzający stronę internetową lub aplikację mobilną, zaimportowany do systemu za pomocą pliku utworzonego z wykorzystaniem REST API lub mobilnego SDK
 5. Awaria - Brak możliwości aktywnego korzystania ze wszystkich funkcji aplikacji, które powinny być dostępne zgodnie z załącznikiem 1 w jego obecnym brzmieniu. Istnieje kilka rodzajów możliwych awarii serwisowych:
  • brak możliwości zalogowania się do aplikacji
  • brak wdrożenia automatyzacji i kampanii
  • brak komunikacji z bazą danych, nie przyjmuje nowych danych (nie są one zbierane przez widżet, a komunikacja na poziomie REST API zwraca błędy)

§ 3. Przedmiot umowy i oświadczenia Usługodawcy

 1. This Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") includes the conditions for granting a paid non-exclusive license by User.com to the Customer to use the User.com platform (the platform maintenance service hereinafter referred to as the "Service") as part of and for the duration of the Plan specified in the agreement Subscription, including the function of collecting data about website visitors, along with the function of live chat, automation of marketing processes, substitution of content on the client's website, CRM module and all other modules placed on the Platform and covered by the Service and API access to all data "in time real. " This service is an electronic service within the meaning of the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services, and this ToS is the regulations for the provision of electronic services within the meaning of this Act.
 2. Usługodawca zapewnia, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy. Zawarcie Umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich, które mogą mieć wpływ na jej wykonanie lub wymagać zgody osoby trzeciej. Nie istnieją umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi, o charakterze prywatnoprawnym lub publicznoprawnym, które mogłyby mieć znaczenie dla ważności, skuteczności lub wykonalności Umowy i wynikających z niej zobowiązań Usługodawcy.
 3. Usługodawca zapewnia, że posiada aktywa materialne i niematerialne (w tym zasoby ludzkie, doświadczenie i know-how) niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Usługodawca oświadcza, że zakres jego podstawowej działalności obejmuje świadczenie usług związanych z programowaniem i projektowaniem graficznym.
 4. The Service Provider ensures that the works that are the subject of the Agreement will be carried out by the Service Provider through the Service Provider's employees, for whose actions or omissions the Service Provider is responsible as for their own actions and omissions (by "Employees of the Service Provider" the Parties understand the persons remaining in the employment relationship with the Service Provider and persons permanently cooperating with the Service Provider to the extent covered by the subject of the Agreement, based on a civil law contract). Entrusting all or part of the works that are the subject of the Contract to a third party who is not an Employee of the Service Provider (subcontractor) requires the Customer's separate consent, granted in writing, otherwise being null and void. If the Customer agrees, referred to in the previous sentence, to entrust work to subcontractors, the Service Provider will be responsible for the actions or omissions of the subcontractors as for their own. The Service Provider is not authorized to incur any obligations on behalf of or for the benefit of the Customer.

§ 4. Rodzaj licencji (rodzaj planu subskrypcji)

 1. Na podstawie niniejszej umowy Usługodawca udziela Klientowi licencji na korzystanie z platformy User.com na warunkach określonych w Planie Abonamentowym, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji spółkom zależnym Klienta.
 2. Dane zgromadzone w aplikacji User.com są przechowywane przez czas nieokreślony w czasie trwania licencji, aż do momentu przekazania Klientowi wszystkich danych zgromadzonych w czasie trwania licencji. Po rozwiązaniu umowy dane są trwale usuwane w terminie nie dłuższym niż 30 dni. W każdej chwili Klient może również wyeksportować swoje dane do plików CSV, pobrać je za pomocą API lub usunąć. W przypadku wolniejszego działania aplikacji ze względu na ilość danych przechowywanych w aplikacji serwisu, User.com jest uprawniony do usunięcia starych, nieaktualnych danych. Usunięcie to następuje każdorazowo za uprzednią zgodą Klienta, chyba że plan abonamentowy przewiduje inaczej. Wyrażenie zgody odbywa się za pomocą poczty elektronicznej. Strony uzgadniają, że przechowywanie danych anonimowych wynosi 60 (sześćdziesiąt) dni. Oznacza to, że dane o anonimowych użytkownikach (tylko cookies), którzy nie posiadają danych kontaktowych (user_id, e-mail, numer telefonu, zgoda na komunikację WebPush, identyfikator używany w aplikacji mobilnej) i nie byli aktywni przez ostatnie 60 dni, są całkowicie usuwane z systemu.
 3. User.com w ramach wybranego planu subskrypcji umożliwia pełną funkcjonalność, w zakresie określonym precyzyjnie, w opisie tego planu.

§ 5. Poziom usług (SLA)

 1. Szczegółowy opis i funkcjonalność usługi znajduje się w załączniku 1 do niniejszej umowy, który jednocześnie określa minimalny poziom usług. Jednakże, co do zakresu funkcjonalności tam opisanych i wykorzystywanych w ramach planu subskrypcji dla danego Klienta, decydujące znaczenie mają postanowienia wybranego przez niego planu subskrypcji.
 2. Usługodawca zapewnia bieżący rozwój i aktualizację Platformy i panelu User.com w ramach planowanej przez User.com Roadmapy produktu. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wszelkie nowe funkcjonalności i aktualizacje nie będą miały negatywnego wpływu na stabilność Platformy. Ewentualne nowe funkcje i aktualizacje będą udostępniane po uprzednim przetestowaniu przez Usługodawcę i wykluczeniu błędów.
 3. Usługa zostanie uruchomiona na serwerach dedykowanych, dostarczanych przez zaufanych dostawców prowadzących działalność w Unii Europejskiej, jeśli klienci również prowadzą swoją działalność UE. Obecnie, oprócz OVH, korzystamy również z usług AWS i CloudFlare.
 4. Publiczne API User.com ma limit co najmniej 1000 zapytań na minutę dla jednej aplikacji i z czasem będzie się on jeszcze zwiększał.
 5. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby utrzymać parametry Usług na stałym poziomie określonym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w szczególności z postanowieniami §4 i Załącznika nr 1, jednakże ich niewykonanie nie stanowi niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy (Usług), a jedynie powoduje powstanie roszczeń określonych w §5 ust. 10 Umowy. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, Usługodawca może jednostronnie, w każdej chwili, zwiększyć gwarantowany poziom poszczególnych Usług, obejmujący nowe usługi SLA oraz rozpocząć świadczenie istniejących Usług z wykorzystaniem sprzętu / infrastruktury o bardziej zaawansowanych parametrach.
 6. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług, Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania co 24 godziny kopii zapasowych systemu na serwerze innym niż serwer obsługujący platformę User.com. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do 5-10 minutowych przerw w dostępie do usługi w momencie aktualizacji aplikacji (co zazwyczaj odbywa się w godzinach 22-5 UTC +01: 00). W przypadku braku dostępu do platformy z przyczyn niezależnych od Usługobiorcy powyżej 48 godzin, Usługodawca udostępni w ciągu 24 godzin drugą wersję środowiska z dostępem do wszystkich danych z kopii zapasowej.
 7. W przypadku braku dostępu do Platformy lub któregokolwiek z modułów lub braku funkcjonalności Platformy lub któregokolwiek z modułów przez okres dłuższy niż 24 godziny z przyczyn niezależnych od Klienta, Usługodawca w terminie 24 godzin zapewni drugą, w pełni funkcjonalną i obejmującą wszystkie moduły wersję środowiska z dostępem do wszystkich danych z kopii zapasowej. Na życzenie Klienta, w przypadku braku dostępu do Platformy lub któregokolwiek z modułów lub braku funkcjonalności Platformy lub któregokolwiek z modułów w ciągu 3 dni z przyczyn niezależnych od Klienta, otrzyma on kopię zapasową zawierającą wszystkie dane zebrane w trakcie trwania umowy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia, gdy tylko zostanie stwierdzone, że którakolwiek z wykorzystywanych aplikacji lub bibliotek posiada jakąkolwiek aktualizację, co w opinii Usługodawcy ma wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.
 9. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do uruchamiania VACUUM FULL dla całej bazy danych raz w tygodniu o wybranych porach. Przy wdrożeniu VACUUM FULL może nie być dostępu do aplikacji, a dane mogą nie zostać zapisane. O ile Usługodawca nie uzgodni inaczej, VACUUM FULL może odbywać się w każdą niedzielę od godziny 3:00 UTC +01: 00 do zakończenia, ale nie dłużej niż do godziny 7:00 UTC +01: 00, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany tego harmonogramu.
 10. Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu wynagrodzenia za Usługę w przypadku całkowitego braku dostępu do platformy User.com, całkowitego braku dostępu do niektórych modułów lub całkowitego braku funkcjonalności gwarantowanej zgodnie z Załącznikiem 1 w aktualnym brzmieniu (Rekompensata). Odszkodowanie jest wypłacane proporcjonalnie do czasu i zakresu, w którym Klient nie miał dostępu do platformy, modułu lub modułów, lub funkcjonalności objętych Załącznikiem 1. Odszkodowanie nie może oczywiście przekraczać 100% miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 Umowy. Odszkodowanie zostanie wypłacone na wyraźne i uzasadnione żądanie Klienta, po uprzednim jego obliczeniu przez User.com. Akceptacja odszkodowania przez klienta jest równoznaczna z rezygnacją klienta z roszczeń wynikających z wyżej wymienionych zdarzeń lub działań lub zaniechań User.com opisanych w tym punkcie.
 11. Wszystkie inne przypadki zwrotu kosztów przez klienta, inne niż wymienione powyżej, są określone tutaj.
 12. Strony oświadczają, że gwarantowany poziom Usług nie jest częścią usługi Usługodawcy, a niedotrzymanie warunków określonych parametrów Usług, spowodowane brakiem Usługi, nie jest nienależytym wykonaniem/niewykonaniem Umowy przez Usługodawcę. Czynność, o której mowa powyżej, jest rodzajem gratyfikacji jednostronnie udzielanej Usługobiorcy przez Usługodawcę, w szczególności gratyfikacja ta nie stanowi wynagrodzenia lub tzw. rabatu potransakcyjnego (obniżenia już wypłaconego wynagrodzenia).
 13. W przypadku awarii jakiegokolwiek serwera lub innej usługi świadczonej na rzecz Usługodawcy przez osobę trzecią, Usługodawca jest związany tymi samymi warunkami co SLA używany przez tę osobę, w szczególności przez OVH, AWS i CloudFlare + (oznacza to, ogólnie rzecz biorąc, do 8 godzin na odpowiedź). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pierwszeństwo ma SLA Usługodawcy, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, które mogą wystąpić po stronie osób trzecich, takich jak OVH, AWS i CloudFlare. Adresy, pod którymi dostępne są odpowiednie SLA:
  • - OVH: https://www.ovh.pl/private-cloud/uslugi_zawarte/yszneenstwo-i-sla.xml
  • - AWS: https://aws.amazon.com/compute/sla/
  • - AWS: https://aws.amazon.com/agreement/
  • - CloudFlare: https://www.cloudflare.com/business-sla/
 14. W razie wątpliwości, postanowienia § 5 ust. 13 nie są sprzeczne, lecz uzupełniają postanowienia § 5 ust. 13. 10 i mają pierwszeństwo przed nimi - pod warunkiem, że Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o takich awariach lub błędach ze strony osoby trzeciej niezwłocznie po uzyskaniu informacji o ich wystąpieniu.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Niepowodzenie, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli zostało ono spowodowane działaniem siły wyższej.

§ 6. Płatności

 1. The Customer makes payments for the license for the User.com service on the terms and methods.
 2. Klient wyraża zgodę na przesyłanie swoich danych (oprócz danych z karty kredytowej) w formie niezaszyfrowanej oraz na: (a) przesyłanie ich do różnych sieci; oraz (b) ich zmianę w celu spełnienia wymogów technicznych sieci łączącej lub urządzeń elektronicznych. Informacje dotyczące karty kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transferu między usługami. Ponadto, Klient zobowiązuje się do podania aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich płatności na stronie. Klient zobowiązuje się również do natychmiastowego aktualizowania konta i wszystkich informacji na jego temat, w tym adresu e-mail, numeru karty kredytowej i daty ważności, co pozwala Usługodawcy na sfinalizowanie złożonych przez Klienta zamówień i kontakt z Klientem w razie potrzeby.
 3. The Service Provider reserves the right to change the price of products without prior notice.
 4. Polityka dotycząca zwrotu kosztów oraz indywidualne przypadki, w których może ona zostać dokonana zostały opisane tutaj.

§ 7. Inne zobowiązania stron umowy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Usługobiorcę loginów i haseł do panelu User.com osobom trzecim, a tym samym usunięcia danych w aplikacji przez osoby trzecie.
 2. Tylko Klient ma wgląd w dane, które znajdują się w panelu jego Usługi. Usługodawca nie może przeglądać, zmieniać ani usuwać danych Klienta. Usługodawca udostępnia technologię i narzędzie do zbierania danych i komunikacji z użytkownikami a Klient jest odpowiedzialny za rejestrację i zarządzanie bazą danych.
 3. For the purposes of the contract, the expression "Confidential Information" means all information of a matter of economic, technical, financial, operational, administrative, obtained in writing, orally or otherwise recorded ( in particular in electronic form), which have been disclosed in connection with the conclusion and implementation of this Agreement, excluding publicly available information.
 4. Strony zobowiązują się do zachowania poufności Informacji Poufnych i powstrzymania się od wykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie dostarczone, jak również do nieprzekazywania żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim. Zobowiązanie do zachowania poufności i poufności przez siebie i strony trzecie (w tym ich pracowników i współpracowników) mające dostęp do Informacji Poufnych obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do zachowania poufności:
  1. wykorzystywać Informacje Poufne tylko do celów bezpośrednio związanych z daną działalnością,
  2. nieujawniania ani nie przekazywania informacji poufnych osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji danego działania;
  3. nie wykorzystywać informacji poufnych w działaniach własnych; oraz
  4. informowanie drugiej strony o wszelkich naruszeniach zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz o wszelkich zobowiązaniach do ujawnienia informacji poufnych zgodnie z ogólnie obowiązującym prawem
 5. Postanowień dotyczących poufności i nieujawniania informacji wynikających z Umowy nie stosuje się do:
  1. jeżeli ich zastosowanie uniemożliwiłoby stronom ujawnienie informacji wymaganych przez obowiązujące prawo na podstawie wykonalnej decyzji sądu lub wykonalnej decyzji administracyjnej;
  2. jeżeli ujawnienie informacji poufnych przez stronę ma miejsce w trakcie postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego lub administracyjnego, w zakresie niezbędnym do właściwej ochrony praw takiej strony;
  3. doradcom stron oraz ich podwykonawcom i konsultantom, którzy podlegają obowiązkowi zachowania poufności; z zastrzeżeniem, że strona ujawniająca Informacje Poufne osobom trzecim wszelkie informacje stanowiące tajemnicę handlową drugiej strony, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest odpowiedzialna za ich działania jak za swoje własne;
  4. w związku ze sporem, rozbieżnością lub sporem sądowym między stronami, w tym z informacjami poufnymi - przy czym strona ujawniająca podejmie kroki w celu ograniczenia zakresu ujawniania informacji poufnych do celów związanych z takim postępowaniem;
 6. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje od dnia zawarcia umowy i nie jest ograniczone terminem. Obowiązuje również po rozwiązaniu niniejszej umowy.
 7. W przypadku naruszenia postanowień Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 4, strona zobowiązana jest do natychmiastowego zapłacenia drugiej ze stron kary umownej w wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia należnego Usługodawcy za każde z tych naruszeń, przy czym łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 100 % miesięcznego wynagrodzenia należnego Usługodawcy.
 8. Zapłata wyżej wymienionej kary umownej nastąpi w terminie 30 dni od stwierdzenia przez stronę takiego naruszenia, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w Protokole o naruszeniu, sporządzonym wspólnie i zaakceptowanym przez obie strony. W przypadku braku akceptacji wyżej wymienionego Protokołu przez którąkolwiek ze stron, strony postanawiają poddać tę kwestię pośrednikom, a jedynie w przypadku braku zadowalających wyników mediacji w terminie dwóch miesięcy od daty zawiadomienia o naruszeniu postanowień przez Usługodawcę, kwestia ta zostanie rozstrzygnięta na zasadach ogólnych. Pośrednik zostanie jednogłośnie wybrany przez obie strony spośród mediatorów działających na terenie miasta stołecznego Warszawy (Polska).

§ 8. Ochrona danych osobowych

W uzupełnieniu do poniższych przepisów, tutaj znajdą Państwo informacje na temat wykorzystywania przez nas danych osobowych i ich ochrony. Więcej informacji na temat procedury ochrony danych osobowych stosowanej w User.com znajduje się w Polityce ochrony danych osobowych w User.com Sp. z o.o. z / s w Warszawie z dnia 25 maja 2018 roku, bez załączników do tej Polityki, które pozostają tajne. Dostępne wyłącznie w siedzibie User.com oraz na życzenie - w formie elektronicznej, przez e-mail.

 1. The Customer is the administrator of the personal data of users of the Customer's internet and mobile applications within the meaning of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU.L No. 119, p. 1) (hereinafter referred to as the "Regulation") entrusted for processing User.com on the basis of the provisions of this Agreement. User.com becomes under this Agreement an entity processing personal data on behalf of and on behalf of the Customer within the meaning of art. 31 of the Act and art. 4 Regulation. User.com does not become the administrator of personal data. Notwithstanding the foregoing, User.com is the Administrator of the Customer's personal data, and the rules for processing this personal data can be found tutaj.
 2. Strony są świadome faktu, że zgodnie z art. 82 ust. 4 rozporządzenia, jeżeli zarówno administrator danych, jak i podmiot przetwarzający uczestniczą w tym samym przetwarzaniu i zgodnie z art. 82 ust. 4 rozporządzenia. 82 ust. 2 i 3 rozporządzenia są odpowiedzialne za szkody spowodowane przetwarzaniem, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszystkie szkody, tak aby zapewnić, że podmiot danych rzeczywiście otrzyma odszkodowanie. Ponadto - zgodnie z art. 82 ust. 2 i 3 rozporządzenia - ponoszą wspólnie odpowiedzialność za wszelkie szkody, tak aby zapewnić, że osoba, której dane dotyczą, rzeczywiście uzyskała odszkodowanie. Dodatkowo na podstawie art. 28 ust. 10 rozporządzenia, jeżeli podmiot przetwarzający dane narusza przepisy rozporządzenia przy ustalaniu celów i metod przetwarzania, uważa się go za administratora danych w odniesieniu do tego przetwarzania, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z prawa unijnego i krajowego.
 3. W celu realizacji niniejszej Umowy, zgodnie z art. 31 Ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem, Klient powierza User.com przetwarzanie danych osobowych użytkowników Internetu i aplikacji mobilnych Klienta w zakresie i w celu określonym w planie subskrypcji, zobowiązuje się do przetwarzania tych danych w sposób zapewniający zgodność z wymogami określonymi w Rozporządzeniu, jak również w aktach prawnych przyjętych w krajowym porządku prawnym na podstawie niniejszego Rozporządzenia.
 4. User.com ma prawo do przetwarzania Danych wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z Umowy, z uwzględnieniem charakteru i celu przetwarzania określonego w Umowie. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej umowy będzie miało miejsce od momentu przekazania danych do momentu zakończenia tej umowy.
 5. The entrustment of the processing of personal data referred to above by the Customer includes personal data to the extent necessary for the fulfillment by User.com of obligations under this Agreement. The categories of data subjects are users of the Customer's web and mobile applications. The catalog of personal data and data related to them is contained in Appendix 2, with the proviso that personal data marked as "Custom Attributes" during the term of the Agreement may be independently defined and dynamically changed by the Customer.
 6. Klient upoważnia User.com do przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie, jak również do udzielania dalszych upoważnień do przetwarzania danych osobom współpracującym z User.com w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 7. User.com zobowiązuje się do przetwarzania Danych wyłącznie na podstawie udokumentowanej dyspozycji lub za udokumentowaną zgodą Klienta - co dotyczy również przekazywania danych osobowych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej - chyba że taki obowiązek nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega User.com. W tym przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania danych, User.com informuje Klienta o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takich informacji ze względu na interes publiczny.
 8. Jeżeli w celu wykonania określonych czynności przetwarzania w imieniu Klienta, User.com korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego dane, User.com zobowiązuje się do nałożenia na ten inny podmiot przetwarzający dane, w ramach zawartej umowy na piśmie, takich samych obowiązków w zakresie ochrony danych jak w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji dla wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia zgodności przetwarzania z wymogami prawnymi. Jeśli ten inny podmiot przetwarzający dane nie przestrzega swoich obowiązków w zakresie ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego dane spoczywa na User.com.
 9. User.com zobowiązuje się do stosowania środków bezpieczeństwa, o których mowa w Art. 36-39a ustawy oraz w art. 32 Regulaminu, w szczególności do:
  1. stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, dostosowanych do zagrożeń i kategorii chronionych danych, a w szczególności mających na celu ochronę Danych przed ujawnieniem ich osobom nieuprawnionym, usunięciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych,
  2. dopuszczenia do eksploatacji systemu informatycznego i urządzeń w nim zawartych, wykorzystywanych do przetwarzania Danych wyłącznie pracowników User.com lub osób współpracujących z User.com w związku z zamówieniem lub stosunkiem prawnym o podobnym charakterze, posiadających ważne uprawnienia do przetwarzania danych,
  3. prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przez User.com podczas przetwarzania Danych,
  4. nieujawnianie danych osobom trzecim,
  5. kontrolując przebieg przetwarzania danych.
 10. User.com zobowiązuje się, w przypadkach wymaganych przez Rozporządzenie, do przeprowadzenia Oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) i dostarczenia tej oceny klientowi przed przetwarzaniem danych.
 11. User.com zapewnia, że osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązują się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.
 12. User.com jest zobowiązany do zabezpieczenia Danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, w szczególności do zachowania poufności Danych i nie rejestrowania ich w żaden sposób umożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
 13. Klient i User.com zgadzają się, że w przypadku przesyłania plików zawierających dane osobowe, pliki te będą chronione, podczas przetwarzania w sieci publicznej, przy użyciu kryptograficznych środków ochrony danych osobowych.
 14. W sytuacjach wyjątkowych, nieprzewidzianych w Umowie, User.com zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych mając na uwadze ochronę danych oraz interes Klienta.
 15. User.com oświadcza, że powołał określonego w Rozporządzeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który nadzoruje i kontroluje przestrzeganie powyższych zasad ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe: Kamil Suplewski, +48 506 577 332, kamil.suplewski@gmail.com.
 16. User.com zobowiązuje się do niezwłocznego i prawidłowego rozpatrzenia każdego pytania Klienta dotyczącego przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w szczególności tych dotyczących organizacji ochrony danych osobowych w User.com.
 17. User.com, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych, w miarę możliwości pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wypełnieniu obowiązku odpowiedzi na wnioski osoby, której dane dotyczą, w wykonaniu jej praw określonych w rozdziale trzecim Rozporządzenia.
 18. User.com, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych oraz informacje dostępne dla User.com, pomaga Klientowi w wypełnieniu obowiązków określonych w art. 32-36 Regulaminu. W szczególności User.com zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż 48 godzin od wykrycia, poinformowania Klienta o wszelkich zauważonych naruszeniach ochrony danych osobowych, które wystąpią w związku z przetwarzaniem tych danych przez User.com.
 19. User.com dostarcza Klientowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania zgodności z obowiązkami określonymi w art. 28 Regulaminu oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta do przeprowadzania audytów, w tym inspekcji, przyczynia się do nich i uczestniczy w nich.
 20. User.com niezwłocznie poinformuje Klienta, jeśli w jego opinii wydane mu zamówienie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów prawa unijnego lub krajowego.
 21. Strony postanawiają, że podczas wprowadzania w życie postanowień niniejszej sekcji Umowy, będą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie tych postanowień.
 22. User.com zakończy przetwarzanie danych na podstawie niniejszej umowy w przypadku jej wygaśnięcia lub zakończenia. W takim przypadku, w zależności od udokumentowanej decyzji klienta, User.com zwróci lub usunie wszystkie powierzone mu dane osobowe w ciągu 30 dni od daty uzyskania takiej decyzji klienta. User.com nie musi wypełniać obowiązku określonego w zdaniu poprzednim tylko w przypadku, gdy zgodnie z prawem unijnym lub krajowym jest zobowiązany do przechowywania Danych przez dłuższy okres czasu. W takiej sytuacji User.com zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, na koniec okresu przechowywania danych wymaganego przez prawo unijne lub krajowe.
 23. User.com zakończy przetwarzanie danych na podstawie niniejszej umowy w przypadku jej wygaśnięcia lub zakończenia. W takim przypadku, w zależności od udokumentowanej decyzji klienta, User.com zwróci lub usunie wszystkie powierzone mu dane osobowe w ciągu 30 dni od daty uzyskania takiej decyzji od klienta. User.com nie musi wypełniać obowiązku określonego w zdaniu poprzednim tylko w przypadku, gdy zgodnie z prawem unijnym lub krajowym jest zobowiązany do przechowywania danych przez dłuższy okres czasu. W takiej sytuacji User.com zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, na koniec okresu przechowywania danych wymaganego przez prawo unijne lub krajowe.

§ 9. Czas trwania i rozwiązanie / odstąpienie od umowy

 1. Niniejsza umowa licencyjna obowiązuje od momentu potwierdzenia jej zawarcia przez Klienta w sposób określony na stronie internetowej http://user.com i zostaje zawarta na okres określony w wybranym przez klienta planie subskrypcji.
 2. Usługobiorca ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeśli Usługodawca całkowicie zaprzestanie jej wykonywania. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku nieuzasadnionego braku współpracy ze strony Usługobiorcy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania przez niego obowiązków. Powyższe rozwiązanie umowy powinno być poprzedzone wypowiedzeniem w formie pisemnej, w tym również drogą elektroniczną - np. pocztą elektroniczną, z zachowaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na usunięcie naruszeń wskazanych w niniejszym piśmie. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić w terminie 7 dni od upływu ww. 7-dniowego terminu i powinno być dokonane pismem zawierającym uzasadnienie. Stanowi ono również podstawę do żądania przez Stronę zapłaty kary umownej w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia należnego Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku korzystania przez Klienta z Usługi: (A) w celach niezgodnych z prawem lub w celu uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (B) naruszając własność intelektualną lub prawa własności intelektualnej innych osób; (C) w celu nękania, wykorzystywania, obrażania, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (D) podając fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje; (E) do wysyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który może być wykorzystany w sposób, który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub funkcjonowanie strony internetowej lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub internetu jako całości; (F) do nielegalnego gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (G) do spamu; (H) do celów nieprzyzwoitych; (I) do zakłócania lub obchodzenia bezpieczeństwa naszej strony internetowej lub powiązanych stron, innych stron internetowych lub internetu jako całości.
 4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest ono spowodowane siłą wyższą, na którą Strony nie mają wpływu. Za przypadek siły wyższej, zgodnie z Umową, uważa się sytuację, w której wykonanie zobowiązania Strony stało się niemożliwe na skutek zewnętrznych, nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych zdarzeń, którym nie można było zapobiec, w szczególności: strajków, zamieszek, wojny, powodzi, huraganu. Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, Strony mają prawo do odstąpienia od dalszego wykonywania Umowy, bez żadnych konsekwencji, w tym kar i odszkodowań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania powiadomienia przez zainteresowaną Stronę, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Klientem a Usługodawcą, dotyczące korzystania z Usługi przez Klienta.
 2. Klient wyraża zgodę na publikowanie przez User.com informacji o korzystaniu przez niego z Serwisu, w tym o wykorzystaniu logo Klienta i innych danych identyfikacyjnych.
 3. Strony uzgadniają, że żadna ze stron nie może przenosić praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody drugiej strony (zakaz cesji).
 4. Postanowienia Umowy, które są nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do spełnienia, nie wyłączają ważności Umowy w pozostałym zakresie.
 5. Przy wprowadzaniu w życie niniejszej Umowy, prawem właściwym jest prawo właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 6. Strony starają się polubownie rozstrzygać wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Spory, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia sporu, Strony przedkładają do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Usługodawcy.
 7. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, o których mowa w § 1. Wprowadzenie tych zmian będzie miało jednak zastosowanie do Klienta dopiero od początku nowego okresu płatności w ramach planu subskrypcji.
 8. Integralną częścią Umowy, poza dokumentami, do których odsyłają zaznaczone w tekście hiperłącza, jest jej Załącznik nr 1.

Załącznik 1

Zastosowanie: Opis i funkcjonalność w dniu udzielenia licencji.

 1. Data collector-y
  1. Śledzenie stron odwiedzanych przez użytkownika [1]
  2. Filtrowanie użytkowników według atrybutów [2]
  3. Pobieranie danych z przeglądarki użytkownika
  4. Możliwość integracji z systemem FullContact
  5. Tworzenie dynamicznych segmentów
  6. Tagowanie użytkowników
  7. Zarządzanie użytkownikami poprzez listy
  8. Wysyłanie zdarzeń niestandardowych
  9. Możliwość importu i eksportu kontaktów za pomocą plików CSV
  10. Zależności firma-użytkownik zaprezentowane w formie panelu z rekordami ułożonymi chronologicznie według daty wystąpienia
  11. Możliwość edycji danych użytkownika za pomocą API
  12. Gromadzenie informacji o użytkowniku za pomocą formularzy na stronie
 2. Czat
  1. Możliwość wysyłania automatycznych wiadomości na czacie
  2. Możliwość rozmowy z użytkownikiem za pośrednictwem czatu
  3. Konfigurowalny wygląd czatu i sposób wyświetlania
  4. Wysyłanie wiadomości na czacie w formie wiadomości e-mail, gdy użytkownik nie jest obecny na stronie
  5. Powiadomienia agenta o wiadomościach na czacie
  6. Dostęp do czatu za pomocą aplikacji mobilnej
  7. Możliwość ustawienia domyślnych odpowiedzi na czatcie
  8. Automatyczne przypisywanie użytkowników z określonego segmentu do grup agentów
  9. Możliwość dodawania notatek, nowych działań w zakresie CRM i nowych możliwości sprzedaży CRM
  10. Możliwość wysyłania wiadomości w trzech różnych wersjach pod względem wielkości
 3. Wysyłka maili
  1. Dodawanie własnych szablonów wiadomości e-mail
  2. Dodawanie własnych wiadomości e-mail
  3. Ustawienia kampanii e-mailowej
  4. Możliwość podłączenia SMTP
  5. Integracja z IMAP
  6. Możliwość dodania użytkownika do bazy danych poprzez link w emailu
  7. Testy A/B dla wiadomości email
 4. Automatyzacja
  1. Wyzwalacze:
   1. Rozpoczęcie akcji w momencie zdarzenia
   2. Uruchomienie akcji podczas wizyty na stronie
   3. Uruchomienie akcji podczas chatu
   4. Uruchomienie działania o określonej godzinie w określonym dniu
   5. Uruchomienie działania po dodaniu do listy
   6. Uruchamia ścieżkę akcji, po usunięciu Taga
   7. Uruchomienie działania po usunięciu z listy
   8. Uruchomienie działania w przypadku połączenia przychodzącego lub wychodzącego
   9. Uruchomienie działania po wypełnieniu formularza
   10. Uruchomienie działania w przypadku połączenia przychodzącego lub wychodzącego
  2. Opcje filtrowania w automatyzacji
   1. W oparciu o atrybuty
   2. W zależności od tego, czy użytkownik odwiedził określoną stronę
   3. W zależności od tego, czy użytkownik otrzymał określoną wiadomość e-mail
   4. W zależności od tego, czy użytkownik wypełnił określony formularz
   5. W zależności od tego, czy użytkownik miał do czynienia z modalem
   6. W zależności od tego, czy użytkownik kliknął na link w podanej wiadomości e-mail
   7. W zależności od tego, czy agent odpowiedział na wiadomość chat
   8. W zależności od tego, czy użytkownik odpowiedział na wiadomość e-mail
   9. W zależności od tego, czy użytkownik znajduje się w danym segmencie
   10. W zależności od testu A / B
  3. Działania możliwe do zautomatyzowania
   1. Wyślij wiadomość na czacie
   2. Wysyłanie kampanii emailowej
   3. Wyświetl formularz
   4. Wyświetlanie modalu
   5. Dodawanie lub usuwanie użytkownika z listy
   6. Dodawanie Taga
   7. Usuń Tag
   8. Aktualizacja atrybutu użytkownika do określonej wartości
   9. Aktualizacja atrybutu użytkownika o określoną wartość
   10. Dodaj do kampanii telefonicznej
   11. Czekanie na określony przedział czasu
   12. Wysłanie wiadomości email do agenta
   13. Wysyłanie powiadomień Push do agenta
   14. Zapytanie API
   15. Zmiana punktacji
   16. Dodaj notatkę
   17. Wysyłanie SMS-ów
   18. Zmiana zawartości strony
   19. Pobieranie danych z ekranu użytkownika
   20. Dodanie nowej transakcji w module CRM
   21. Dodanie nowej działalności w module CRM
   22. Zmiana etapu, na którym transakcja w CRM jest
   23. Obliczanie danych liczbowych na podstawie zdarzeń lub atrybutów użytkownika
  4. Możliwość ustawienia częstotliwości i warunków aktywacji automatyzacji
 5. CRM
  1. Dodanie nowych rodzajów działalności agentów
  2. Dodawanie i zarządzanie możliwościami sprzedaży
  3. Przechowywanie danych firmy w oddzielnych profilach
 6. Zarządzanie
  1. Dodanie nowych środków
  2. Zarządzanie dostępem do agenta
  3. Usuń aplikacje
 7. Statystyka - wyświetlanie danych na: [5]
  1. Liczba rejestracji
  2. Otwarte rozmowy w ciągu dnia
  3. Średni czas reakcji w zależności od agenta
  4. Liczba aktywnych użytkowników
  5. Liczba firm
  6. Łączna liczba wizyt
  7. Łączna liczba unikalnych wizyt
  8. Liczba użytkowników w danym segmencie w ciągu dnia
  9. Liczba spółek w danym segmencie na dzień
  10. Liczba użytkowników z określonym tagiem
  11. Liczba firm z określonym znacznikiem
 8. Panele analityczne
  1. Możliwość tworzenia oddzielnych pulpitów analitycznych
  2. Możliwość wyświetlania na dashboardach następujących informacji
   1. Odsetek nowych użytkowników w określonej liczbie ostatnich dni
   2. Dzienna liczba działań CRM według rodzaju w ciągu ostatnich 30 dni
   3. Procentowa zmiana wielkości segmentu
   4. Zawartość segmentu w ciągu ostatnich 30 dni
   5. Odsetek transakcji według rodzaju
   6. Dzienna ilość rozmów na czat przez okres miesiąca
   7. Liczba wystąpień zdarzenia w ostatnich dniach
   8. Dzienna liczba zajęć w ostatnim tygodniu
   9. Liczba użytkowników z określonym tagiem
   10. Liczba aktywnych czatów
   11. Dzienna liczba rozmów w ostatnim tygodniu
   12. Zaagregowane wartości
   13. Liczba rozmów w ostatnich dniach
   14. Liczba użytkowników w segmencie w ciągu ostatnich 7 dni
   15. Liczba działań w zakresie CRM w ostatnich dniach
   16. Liczba zdarzeń w ciągu ostatnich 7 dni
   17. Przybliżona liczba osób zatrudnionych w firmie
 9. Dostęp do modułu contact center
  1. Możliwość tworzenia kampanii SMS-owej
  2. Możliwość tworzenia kampanii telefonicznych
  3. Możliwość dodawania skryptów połączeń w kampaniach telefonicznych
  4. Możliwość odbierania połączeń w panelu User.com
  5. Możliwość wywołania użytkownika z jego profilu
  6. Możliwość zakupu nowego numeru telefonu
  7. Możliwość nagrywania rozmów
 10. Dostęp do następujących funkcji API
  1. Zarządzanie użytkownikami
   1. Tworzenie użytkownika
   2. Aktualizacja atrybutów użytkownika
   3. Użytkownik oznaczył email jako spam
   4. Znajdź użytkownika według klucza
   5. Znalezienie użytkownika według daty
   6. Usuwanie użytkownika
   7. Pobieranie danych użytkownika
   8. Pobierz dane wszystkich użytkowników
   9. Odzyskiwanie segmentu użytkownika
   10. Dodawanie i usuwanie użytkownika z listy
   11. Ustawienie jednego lub więcej atrybutów użytkownika
   12. Usunięcie atrybutu użytkownika
   13. Pobieranie danych użytkownika
   14. Pobierz oś czasu użytkownika
   15. Pobieranie zdarzeń użytkownika
   16. Pobieranie wiadomości e-mail od użytkowników
  2. CRM
   1. Tworzenie firmy w CRM
   2. Aktualizacja danych przedsiębiorstwa w CRM
   3. Usuwanie danych firmy
   4. Pobierz listę firm
   5. Tworzenie szansy sprzedaży w CRM
   6. Aktualizacja szansy sprzedaży CRM
   7. Usunięcie szansy sprzedaży CRM
   8. Pobieranie szansy sprzedaży
   9. Tworzenie aktywności w CRM
   10. Aktualizacja aktywności w CRM
   11. Usuwanie aktywności w CRM
   12. Pobieranie aktywności w CRM
  3. Notatki
   1. Utwórz notatkę
   2. Aktualizacja notatki
   3. Pobierz notatki użytkownika
   4. Usuń notatkę
  4. Tagi
   1. Dodawanie taga
   2. Usuwanie taga
   3. Aktualizuja taga
   4. Pobierz wszystkie tagi
  5. Listy
   1. Utwórz listę
   2. Aktualizacja listy
   3. Dodanie do listy
   4. Usunięcie użytkownika z listy
  6. Atrybuty
   1. Utwórz atrybut
   2. Aktualizacja
   3. Odzyskaj jeden lub więcej atrybutów
  7. Eventy
   1. Tworzenie wydarzeń
   2. Pobieranie jednego lub więcej zdarzeń
  8. Segmenty
   1. Wyświetlanie segmentów
   2. Segmenty
  9. Rozmowy
   1. Pobierz jedną rozmowę
   2. Pobierz wszystkie rozmowy
   3. Utwórz wiadomości
   4. Dodaj załącznik
   5. Wyślij webhook-ów
  10. Wiadomości e-mail
   1. Wyślij maila
   2. Tworzenie, usuwanie lub aktualizacja szablonu wiadomości e-mail
   3. Pobierz szablon e-maila
   4. Pobierz wszystkie szablony wiadomości e-mail

Załącznik 2

Katalog danych osobowych powierzonych przez klienta i danych z nimi związanych

NATURALNY OSOBA

 1. Standardowe atrybuty:
  1. Przykłady uzupełniane automatycznie przez system:
   • "id": 163896447, - identyfikator z bazy danych przypisany do każdego konta użytkownika
   • "klucz": "8Uh7Fp9wMj5l", - numer ciasteczka jest zawsze przypisany
   • "status": "gość", zawsze aktualizowany, może być "użytkownikiem” lub "gościem”
   • “utworzono”: "2019-10-31T12: 25: 48.469475Z", - data utworzenia użytkownika
   • “Ostatnio zaktualizowany”: "2019-10-31T12: 30: 53.470402Z", - data ostatniej aktualizacji użytkownika
  2. Examples supplemented automatically by the system, whose value will often be "null"
   • "powiadomienia": tak, - parametr techniczny, który mówi o powiadomieniach na czacie, gdy użytkownik pisze wiadomość
   • "gravatar_url": null, - atrybut uzupełniany na podstawie adresu e-mail https://pl.gravatar.com/
   • “ostatni kontakt”: "2019-10-31T12: 28: 49.219305Z", - data ostatniego kontaktu klienta z tym użytkownikiem (wysłaliśmy mu wiadomość)
   • “ostatnia wiadomość przychodząca”: "2019-10-31T12: 28: 49.219305Z" - data ostatniego kontaktu użytkownika z klientem - napisał on do klienta e-mail (integracja IMAP) lub wysłał wiadomość na czacie
   • “Ostatnie otwarcie maila”: "2019-10-31T12: 28: 49.219305Z" - data ostatniego otwarcia przez użytkownika e-maila wysłanego przez system
   • “Ostatnie kliknięcie linka z maila”: "2019-10-31T12: 28: 49.219305Z" - data ostatniego kliknięcia użytkownika na wiadomość wysłaną przez system
  3. Aktualizacja dla każdego użytkownika, który odwiedza stronę internetową z widżetem czatu / lub wszedł przez aplikację z zainstalowanym mobilnym zestawem SDK (nie zostanie to zakończone, jeśli konto użytkownika zostało utworzone ręcznie, poprzez import lub za pomocą API)
   • “Pierwsza wizyta”: "2019-10-31T12: 25: 48.463834Z", - data zarejestrowania przez widżet pierwszej wizyty
   • “Ostatnia wizyta”: "2019-10-31T12: 27: 44.934538Z", data zarejestrowania ostatniej wizyty widżetu
   • “Adres ip”: "185.157.12.202", - IP, do którego ten użytkownik ostatnio się podłączył
   • “Strefa czasowa”: "Europa / Berlin", - strefa czasowa, z której ten użytkownik niedawno się połączył
   • "miasto": "Niepołomice", - informacje uzupełniane automatycznie na podstawie IP
   • "region": "Małopolska", - informacje uzupełniane automatycznie na podstawie IP
   • "kraj": "Polska", - informacje uzupełniane automatycznie na podstawie IP
   • “Język przeglądarki”: "en", język ostatnio używanej przeglądarki.
   • “System operacyjny”: "Mac OS X", - system operacyjny
   • “rozdzielczość ekranu”: "1440x900", rozdzielczość ekranu
   • "urządzenie": “telefon”, typ urządzenia w oparciu o system operacyjny
  4. aktualizowane poprzez: użytkownika (pop-up / chatbot / formularz) / API / ręcznie przez agenta / automatyzację
   • "nazwa”: "form@example134.pl", zwykle składające się z “imię” i "nazwisko", ale w przypadku braku jednego i drugiego atrybutu, wartością jest adres email
   • "email": "form@example134.pl", adres e-mail
   • “Numer telefonu”: null, - numer telefonu
   • “Wypisani z listy mailowej”: nie - atrybut aktualizowany w zależności od tego czy użytkownik kliknął w przycisk “Wypisz się”, który znajdował się w jednym z Twoich emaili lub zaktualizowałeś tą wartość ręcznie
   • “Punktacja”: 0 - aktualizowany przez automatyzację
   • "facebook_url": null - link do profilu w mediach społecznościowych tego konkretnego użytkownika aktualizowany ręcznie poprzez import lub poprzez jakąś integrację z innymi usługami (Full contact / Zapier)
   • "linkedin_url": null - link do profilu w mediach społecznościowych tego konkretnego użytkownika aktualizowany ręcznie poprzez import lub poprzez jakąś integrację z innymi usługami (Full contact / Zapier)
   • "twitter_url": null - link do profilu w mediach społecznościowych tego konkretnego użytkownika aktualizowany ręcznie poprzez import lub poprzez jakąś integrację z innymi usługami (Full contact / Zapier)
   • "google_url": null - link do profilu w mediach społecznościowych tego konkretnego użytkownika aktualizowany ręcznie poprzez import lub poprzez jakąś integrację z innymi usługami (Full contact / Zapier)
   • "assigned_to": null - agent przypisany do użytkownika
  5. ATRYBUTY NIESTANDARDOWE - atrybuty o dowolnym typie, stworzone przez Klienta, które nie były oryginalnie w aplikacji.
  6. Elementy związane z użytkownikiem
   • “companies”: [
   • “lists”: [],
   • “tags”: [

PODMIOT PRAWNY

 • Dane, które będą tworzone automatycznie podczas tworzenia firmy
  • "id": 121955,
  • "created_at": "2018-02-06T10: 25: 00.157521Z",
  • "update_at": "2018-03-27T11: 02: 35.531801Z",
 • Dane, które będą musiały być aktualizowane poprzez API, itp.
  • “name”: “test company”,
  • “description”: “forwarding company”,
  • "e-mail": null,
  • “country”: null,
  • “city”: null,
  • “address”: null,
  • “tags”: [],
  • "phone_numbers": [],
  • "company_id": null
 • Podobnie jak w przypadku użytkowników, Klient może tworzyć Atrybuty Niestandardowe, które może następnie uzyskiwać od użytkowników korzystających z aplikacji internetowych i mobilnych